ISSN 1308-8483
BÖYLE ÇOK MUT­LU­YUZ... / Ahmet Zeki YEŞİL
  Yayın Tarihi: 22.1.2020    


BÖYLE ÇOK MUT­LU­YUZ...

Bi­linç­li in­san­la­rın mutlu ya­şa­ma­sı zor… Bu ne­den­le bilinçsiz insanlara imreniyorum. Eği­tim sis­te­mi­miz kaç kez de­ğiş­ti ha­tır­lı­yor mu­su­nuz? Ha­tır­la­ma­ya­lım diye çok de­ğiş­tir­di­ler. So­nun­da eği­tim sis­te­mi gev­şe­di ve ya­la­ma oldu. Po­li­ti­ka­cı­la­rın eği­ti­min ka­li­te­si­ni art­tır­mak is­te­me­di­ği­ni bi­li­yo­ruz. Çünkü eği­tim hu­zur­suz­luk ge­ti­rir. Oysa gev­şek eği­tim sis­te­mi, cahil ama mutlu in­san­lar ye­tiş­tir­mek­te. Kitap fu­ar­la­rın­da, yüzü hiç kı­zar­ma­dan “Ben oku­ma­yı sev­mi­yo­rum” diyen genç­le­re şa­şır­mı­yo­ruz. Es­ki­den genç­ler, cum­hu­ri­ye­tin ilan edil­di­ği ta­ri­hi de bi­lir­di, İstan­bul’un fet­hi­ni de… Şimdi genç­le­rin çoğu, bu so­ru­la­ra yanıt ve­re­mi­yor. Sa­de­ce gü­lü­yor­lar, o da mut­lu­luk­tan olsa gerek.

Hiç unut­mu­yo­rum, yer­le­re tü­kü­rül­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni il­ko­kul­da öğ­ren­miş­tim. Bu ayıp dav­ra­nı­şın, ken­di­le­ri de dahil olmak üzere top­lu­mun sağ­lı­ğı­nı teh­dit et­ti­ği­ni kaç kişi bi­li­yor? Öğ­re­til­miş olsa, kimse yere tü­kür­mez. Onlar tü­kü­rür­ken mutlu, ben mut­suz. Tü­kü­rük­çü va­tan­daş, bunu öz­gür­lük sa­nı­yor. As­lın­da öz­gür­lük an­la­yı­şı­mız çok geniş. Ben ken­dim­den bi­li­yo­rum, es­ki­den her­ke­sin için­de bur­nu­mu­zu ka­rış­tı­ra­maz­dık. Şimdi, is­te­yen is­te­di­ği yerde di­bi­ne kadar bur­nu­nu ka­rış­tı­rı­yor. Utan­ma yok, sı­kıl­ma yok. Ne büyük öz­gür­lük ve ne büyük mut­lu­luk…

Genç­le­rin yüzde otuzu işsiz. Do­la­yı­sıy­la, st­re­sin burun ka­rış­tır­ma­yı teş­vik et­ti­ği­ni dü­şü­ne­bi­lir­si­niz. Müm­kün­dür. Üni­ver­si­te­yi bi­ti­ri­yor­lar ama iş yok. Ancak iddia edi­yo­rum, işi olan­lar iş­siz­ler­den daha mut­suz. Nasıl mı? Di­ye­lim ki, çalışıyorsunuz. Yıl so­nun­da, “Enf­las­yo­nun al­tın­da mı yoksa üs­tün­de mi zam ala­ca­ğım” diye dü­şün­mek­ten tan­si­yo­nu­nuz fırlar. Ya da, had­din­den fazla li­ya­kat­siz biri ba­şı­nı­za müdür olur ka­fa­yı yer­si­niz. Bunların hiçbiri olmasa da, gö­zü­nüz ka­pı­da he­ye­can­la kay­yum beyi bek­ler­si­niz. İşsiz­le­rin ise, böyle sorunları yok­tur. Onlar, iş bulma umuduyla turist gibi gezerler. İç turizme bi hareket gelir. Bu da bi çeşit, işe yaramanın mutluluğudur.

Derin ana­liz­ler ve bol sı­fır­lı is­ta­tis­tik­le­re göre, fe­la­ket olun­ca bi­linç ar­tı­yor(muş). Dua ede­lim de bir fe­la­ket ol­ma­sın, bi­lin­ci­miz art­ma­sın. Daha doğ­ru­su, ka­pa­lı olan bi­lin­ci­miz açıl­ma­sın. Çünkü böyle çok mut­lu­yuz…


Ahmet Zeki YEŞİL6542   |   Hakkımızda    |    İletişim    |    Yasal Uyarı    |


    © FocaFoca.com tüm hakları saklıdır.   (03/2005)